top of page

Yksilöille ja ryhmille

Nykyinen työelämä on tehtäväkeskeistä ja muutoksille altista. Toimintaympäristöt ovat monitasoisia, yhteistyö on korostunutta ja työntekijöiltä odotetaan itseohjautuvuutta. Tähän kaikkeen liittyy monia erilaisia haasteita. Työnohjauksessa niihin voidaan tarttuaja pyrkiä luomaan ehyt kokemus työnteosta.

"Työnohjaus ei ole terapiaa, mutta se voi olla kokemuksena terapeuttinen."

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus tapahtuu ohjattavan ja ohjaajan kahdenkeskisissä tapaamisissa. Yksilötyönohjaus voi tukea ohjattavaa ammatillisissa muutoksissa. Tapaamisissa on mahdollista syventyä ohjattavan oman ammatillisen kehityksen kysymyksiin ja vuorovaikutukseen. Muita teemoja voivat olla: oma jaksaminen ja innostus, tavoitteet tai omat työroolit. Ohjattava määrittelee työnohjauksen tavoitteet yhdessä työnohjaajan kanssa.​

 

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjauksessa on ohjattavana joukko ihmisiä, jotka eivät ole töissä samassa työyhteisössä, mutta he edustavat samaa ammattialaa. Esimerkiksi ryhmä johtajia, jotka eivät ole töissä samassa yrityksessä. Ryhmätyönohjauksessa keskitytään kunkin ohjattavan omaan ammatilliseen kehitykseen ja samalla hyödynnetään vertaisryhmän tietoa ja taitoa, opitaan muilta. Ohjauksien teemat valitaan yhteisesti sekä luodaan yhteiset tavoitteet.​

 

Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjaukseen osallistuu työyhteisö tai osa yhteisöä, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Työnohjauksen tavoitteena on auttaa työyhteisöä toteuttamaan perustehtäväänsä ja parantaa ammatillista vuorovaikutusta. Samoin voidaan kehittää rakenteita ja auttaa keskinäistä toimintaa. Yhteisötyönohjaukseen osallistuu usein myös esimies/johtaja. Johtajuutta on mahdollista tutkia työyhteisön yhteispelinä.​

Työnohjaus auttaa sinua ja työyhteisöä voimaan hyvin

Hyvinvointi työpaikoilla näkyy tuloksissa. Tahdin kiihtyminen työpaikoilla on asettanut uusia haasteita niin työntekijöille kuin työnantajillekin.

Mitä työnohjaus on?

- Työnohjaus on yleensä useamman tapaamiskerran prosessi. Työnohjaus    pyrkii vaihtoehtojen näkemiseen ja uusiin oivalluksiin.

- Työnohjausprosessissa tunnistetaan, tutkitaan ja jäsennetään työhön,  työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä ja tunteita sekä,  peilataan niitä omiin ja yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin.

- Työnohjaus keskittyy teemoihin jotka sovitaan yhdessä työnohjattavien  kanssa prosessin alussa. Jokainen työnohjauskerta voi myös käsitellä  juuri siinä hetkessä nousevia kysymyksiä.

- Työskentelytapa päätetään ryhmässä.

- Prosessin alussa sovitaan myös tarkemmin miten työnohjausta tullaan arvioimaan.

 

Mitä hyötyä työnohjauksesta on? Miten se vaikuttaa?

- Yhteiset tavoitteet selkiintyvät.

- Tehtävät ja roolit jäsentyvät, oman työidentiteetti vahvistuu.

- Muutoskyky, oppiminen ja luova-ajattelu lisääntyvät.

- Johtaminen sekä yhteistyö kehittyvät.

- Työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen          vahvistaa ja mahdollistaa myös oppimisen muilta.

- Ammatti-identiteetti vahvistuu.

- Työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät.

- Työn laatu, tehokkuus ja asiakastyytyväisyys parantuvat.

Kenelle työnohjaus sopii?

Yksinkertaisesti kaikille! Yksintyöskenteleville, työyhteisöille, taiteilijoille, yrittäjille, freelancereille, esimiehille. Kaikille jotka haluavat kehittyä omassa työssään ja voida hyvin!

Minä työnohjaajana

Minulle työnohjaajana on tärkeää kuunnella ryhmän tarpeita. Sovellan aina lähestymistapaani riippuen ryhmästä ja sen jäsenistä. Olen läsnä ja pyrin avaamaan keskusteluja, jotka synnyttävät uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja.

Koulutukseni viitekehyksessä yhdistyy systeeminen ja psykodynaaminen ajattelu, sekä ymmärrystä edistävä vuorovaikutus. Työnohjauksissani käytän toiminnallisia ja visuaalisia menetelmiä.

Yhdessä asiakkaan tai ryhmän kanssa tutkimme jo olemassa olevaa osaamista osana ratkaisua ja toivottuja tavoitteita. Meillä kaikilla on valtavasti omaa työtämme varten kehittämiämme työkaluja. Niitä voimme käyttää työnohjauksessa voimavarana, joilla luomme polkua uuden oppimiseen sekä oivaltamiseen.

Olen Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen.

Työnohjaus: luennot, päiväkurssit, pidemmät kokonaisuudet. Työyhteisön virkistys & hyvinvointi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

bottom of page